โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่

บุคลากรสำนักงานศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่

บุคลากรสายวิชาการ (มาช่วยปฏิบัติงาน)