เกี่ยวกับเรา

บริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมา ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

            การจัดตั้งศูนย์การศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถือเป็นพันธกิจหนึ่งในการให้บริการการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการเริ่มดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการจัดตั้งศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดแพร่ ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2530 จุดเริ่มของการจัดตั้งศูนย์ให้บริการจังหวัดแพร่ในขณะนั้น เกิดขึ้นจากทางจังหวัดแพร่โดยผู้แทนกลุ่มมวลชนทั้งส่วนราชการ ศิษย์เก่านักการเมืองและทางคณะสงฆ์ได้เจรจากับทางฝ่ายบริหารของสถาบัน (ขณะนั้นคือวิทยาลัยครู) เพื่อขอให้เปิดดำเนินการสอนบุคลากรในจังหวัดแพร่ในภาค กศ.บป. วันเสาร์ – อาทิตย์

ปรัชญา

“สถาบันที่มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐานในการบูรณาการตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม”

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาการเรียนการสอนตลอดชีวิต และรับรอง สนับสนุน คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนักฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่เข้ามาจัดการเรียนการสอนในจังหวัดแพร่ รูปแบบ Coop, WIL, CWiL
  2. ผลิตผลงานวิจัยและนำผลงานวิจัยมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องเหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่น
  3. ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นในการทำนุบำรุง รักษาศิลปะและวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสืบสานอย่างยั่งยืน
  4. ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น โดยร่วมเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการให้กับท้องถิ่นอย่างมีความแข็งแกร่งและได้มาตรฐาน
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

วิสัยทัศน์

“สถาบันที่มีการบริหารจัดการด้วยคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทในการชี้นำและร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของท้องถิ่น”