ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ เรื่อง ให้นักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถnew1